Ook nader onderzoek route via Golfbaantracé voor Verbinding A8-A9

Voor een betere Verbinding A8-A9 worden drie routes (alternatieven) nader onderzocht. Op advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt ook het Golfbaanalternatief verder uitgewerkt, naast het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief.

Voorzitter van de stuurgroep Verbinding A8-A9, gedeputeerde Elisabeth Post: “Wij zien alleen het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief als meest kansrijk, dit is een weloverwogen besluit geweest. De Commissie m.e.r. ziet echter ook het Golfbaanalternatief als kansrijk. Wij delen dit standpunt niet, maar we kunnen beter nu zorgvuldig zijn, dan achteraf tot de conclusie komen dat er een alternatief ontbrak. Op advies van de Commissie doen we daarom ook serieus vervolgonderzoek naar het Golfbaanalternatief.”

Het volledige advies van de Commissie m.e.r., een beschrijving van de verschillende alternatieven en de onderzoeksrapporten zijn na te lezen op www.verbindinga8-a9.nl.

Kansrijke alternatieven

In april besloten de samenwerkende partijen om de meest kansrijke alternatieven nader te onderzoeken. Alternatieven die minder goed scoorden gingen niet verder mee in het vervolgonderzoek. Het Golfbaanalternatief hoorde daar bij, vooral vanwege de flink hogere aanlegkosten. In de gemaakte afweging is gekeken naar inhoudelijke aspecten (onderzoeksrapporten), bestuurlijke aspecten (bv. hoogte van de investeringskosten) en omgevingsaspecten (bv. impact op de Stelling van Amsterdam).

Verdere procedure

De drie genoemde alternatieven worden nu verder uitgewerkt. Na de zomer vinden hiervoor ontwerpsessies met de omgeving plaats.

In de zomer van 2017 maken bestuurders van de samenwerkende partijen de keuze voor een voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief wordt ter inzage gelegd, zodat betrokkenen een reactie kunnen indienen. In eerdere planningen werd uitgegaan van een keuze voor een voorkeursalternatief in het voorjaar van 2017. De uitvoerende werkzaamheden kunnen dan naar verwachting in 2019 beginnen.

Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt tot ernstige overlast, zoals sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om deze problemen op te lossen. De provincie NoordHolland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen onderzoeken samen de mogelijkheden om de doorstroming en de leefbaarheid voor nu en voor de toekomst te verbeteren.

Bijschrift foto: Naar het nul-plusalternatief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golfbaanalternatief (oranje) wordt nader onderzoek gedaan. De andere alternatieven (grijs) worden niet verder onderzocht.

Bron: www.zaanstad.nl

Uitreiking KVO

Uitreiking KVO Bedrijventerrein Assendelft Noord

Op 2 juni jl. heeft de ABIN, samen met de gemeente en vertegenwoordigers van Brandweer en Politie het certificaat Keurmerk KVO basis samenwerken, ontvangen uit handen van de procesbegeleider van MKB Nederland.

Tijdens een enthousiaste bijeenkomst in de vernieuwde locatie van Carteam Rovee-Veenis hebben Wethouder D. Straat en voorzitter van de ABIN J. Veenis onderstreept dat samenwerking tussen gemeente en ondernemers een voorwaarde is om te komen tot een schoon, heel en veilig bedrijven terrein dat een aantrekkelijke werkomgeving is voor ondernemers en hun relaties.

Met een korte foto presentatie werd de impact van het KVO proces geschetst, door structurele communicatie werd zichtbaar dat met soms kleine aanpassingen er een opmerkelijk resultaat kan worden behaald.

Aansluitend werd er tijdens een netwerkborrel een proeverij verzorgd door de plaatselijke gastronomische middenstand.

Noord-Holland: € 18 miljoen voor nieuw mkb-innovatiefonds

De provincie Noord-Holland stelt € 18 miljoen beschikbaar voor een nieuw innovatiefonds, waarmee mkb’ers zullen worden geholpen bij de realisatie van innovatieve ideeën.

Om zoveel mogelijk duurzame innovaties verder te helpen wil de provincie één loket inrichten voor mkb-ondernemers in Noord-Holland. Dit zogenaamde mkb-loket moet de ondernemer gaan helpen bij het wegnemen van knelpunten bij de realisatie van zijn innovatieve idee. Dat kan een bijdrage zijn uit het (duurzame) innovatiefonds, maar ook een doorverwijzing naar andere provinciale, Rijks- en Europese regelingen of advies over andere financieringsmogelijkheden. Daarnaast kan de ondernemer bij dit loket ook hulp krijgen bij het opstellen van een kansrijke business case.

De komende maanden wordt op basis van bovenstaande uitgangspunten gewerkt aan verdere vormgeving van het (duurzame) innovatiefonds en het mkb-loket. De eerste aanvragen zullen naar verwachting in het voorjaar van 2017 kunnen worden ingediend.

Klik hier voor meer informatie

Feestelijke uitreiking KVO certificaat op 2 juni a.s.

KVO ABINMet trots delen wij u mede dat ons bedrijventerrein Assendelft-Noord gecertificeerd is voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. De feestelijke uitreiking zal plaatsvinden bij Autobedrijf Rovee-Veenis (showroom). Namens alle betrokken partijen nodigen wij u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Programma
15.30 uur
Ontvangst met proeverij verzorgd door de plaatselijke middenstand met o.a: een barbecue, heerlijk Italiaans schepijs, lekkere drankjes, exclusieve producten van de bakker, koffiespecial etc.

16.00 uur
Welkom door Jan Veenis (voorzitter ABIN)

16.10 uur
Inleiding door Dennis Straat (wethouder economische zaken).

16.20 uur
Eric van Walsteijn vertelt over het afgelegde traject om het keurmerk te behalen.

16.30 uur
Ondertekening KVO-convenant door wethouder Dennis Straat, commandant brandweer Marcel van Galen, en de hoofdcommissaris van politie Zaanstreek-Waterland.
Officiële uitreiking KVO-certificaten door Robert de Koning (procesbegeleider KVO-B bij MKB Nederland).

16.40 uur
Afsluiting door Jan Veenis met aansluitend borrel en presentatie verzorgd door de plaatselijke middenstand en voortzetting proeverij.

ABIN en het Ondernemersfonds? Lees er hier alles over!

OP WEG NAAR EEN ONDERNEMERSFONDS IN DE GEMEENTE ZAANSTAD

In navolging van ondernemers in inmiddels meer dan 30 andere grotere en kleinere gemeenten in Nederland, heeft een brede groep van ondernemersverenigingen in de gemeente Zaanstad het initiatief genomen tot een onderzoek naar de haalbaarheid van een ondernemersfonds. De initiatiefnemers zijn: het ondernemersnetwerk ZON, Stichting Parkmanagement Zaanstad STIPaZa, Business Network Zaandelta, Bedrijfsvereniging BVNM, belangenvereniging en BIA en Stichting Binnenstadmanagement SBZ.

Lees hier verder

Verbouwing Autobedrijf Rovee Veenis voltooid

Na een ingrijpende verbouwing van de showroom heeft het pand een nieuwe en geheel eigentijdse uitstraling gekregen.
In het nieuwe gedeelte is sinds 1 januari een nieuw bedrijf gevestigd : Fysio Steps. Dit bedrijf is natuurlijk gelijk ABIN lid geworden. De verbouwing is vakkundig uitgevoerd door Bouwbedrijf Vrouwe , P. Boon Installatietechniek , Schildersbedrijf van Assema en InstalCenter VBK.

jan-veenisJan Veenis : “Het is eigenlijk een complete metamorfose! Niet alleen van buiten maar ook van binnen is het bedrijf flink aangepakt en is de nieuwe formule CARTEAM Automotive uitgerold , een toekomstgerichte formule in de automotive sector. Met dit servicepakket zijn we weer helemaal up to date. De verbouwing is mede mogelijk gemaakt door Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen, ter verbetering beeldkwaliteit Stadregio Amsterdam”.

 

 

Sjoerd VeeningsSjoerd Veenings van Fysio Steps : “Bij Fysio Steps bent u aan het juiste adres voor de behandeling van bewegingsklachten, sportmassage, corestability training, kinesiotaping (MTC), (sport)voedingsadviezen en sportverzorging. Wij werken voor alle zorgverzekeraars”

Bedrijventerrein Assendelft Noord KVO gecertificeerd!

Op 4 november j.l werd de inspanning van de commissie Keurmerk Veilig Ondernemen binnen de ABIN, in samenwerking met vertegenwoordigers van de gemeente, brandweer en politie beloond met het behalen van het certificaat KVO – B. Eerst na een enquete onder de leden , aangevuld met een dag – en een avondschouw,  werden de knelpunten die een schoon, heel, en veilig gebied in de weg staan in kaart gebracht en vervolgens werd een plan van aanpak opgesteld om de aandachtspunten systematisch aan te pakken.

Een door velen genoemd punt ten aanzien van veligheid ( 52% ) heeft te maken met de onlangs gerealiseerde herinrichting van de Industrieweg en de Dorpsstraat.  Inmiddels is een werkgroep bezig om te kijken welke verbeterpunten haalbaar zijn. Wij zullen u hierover blijven informeren. Enkele aandachtspunten aangaande inbraak en brandveiligheid zijn al met de ondernemers besproken. “Het behalen van het certificaat moet niet gezien worden als een afsluiting van een project, maar als het begin van planmatig werken naar en waarborgen van een schoon, heel en veilig industriegebied”.

Hier vind u de mogelijkheden om melding te maken van onveilige situaties zoals  gebreken en ongemakken in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld defecte openbare verlichting, zwerfvuil, losse tegels, overlast enz.

De feestelijke uitreiking van het certificaat zal binnenkort plaatsvinden.

Annulering bijeenkomst ZON merkenrecht 15 september

Er is veel belangstelling voor de bijeenkomst merkenrecht op 15 september, echter is de datum niet goed gekozen. Vanwege andere verplichtingen bij miljoenennotabijeenkomsten schikt de datum veel van de ondernemers niet.

Vandaar dat ZON genoodzaakt is de bijeenkomst van dinsdag 15 september te verplaatsen.

Er wordt spoedig een nieuwe datum doorgegeven.

Inloopbijeenkomst werkzaamheden brug Krommenie

De provincie heeft opdracht gegeven om de brug Krommenie voor de komende 100 jaar gereed te maken voor veilig weg- en vaarwegverkeer. In september starten de werkzaamheden.

Inloopavond
In verband met de gewijzigde plannen betreffende de werkzaamheden aan brug Krommenie organiseert de provincie een tweede inloopbijeenkomst op maandag 24 augustus 2015. Tijdens de bijeenkomst kunt u de ontwerptekeningen bekijken en zijn deskundigen aanwezig om vragen over het ontwerp, de verkeersmaatregelen en de uitvoering te beantwoorden.

Datum: 24 augustus 2015
Plaats: Cultuurcentrum De Groote Weiver
Adres: Industrieweg 1a, 1521 NA Wormerveer
Tijd: Vrije inloop van 18.00 uur tot 20.30 uur

Oplossing doorstroming fietsers
Tijdens de inloopavond van 26 mei 2015 heeft een aantal belangstellenden gevraagd of de provincie een andere oplossing wil zoeken voor de omleidingsroute zoals die eerder gepland was. De provincie begrijpt de wens en streeft naar een optimale verkeersveiligheid en doorstroming van (brom)fietsers. Daarom komt er van september 2015 tot april 2016 een tijdelijke fietsoversteek over de Nauernaschevaart, zodat voor (brom)fietsers en voetgangers een veilige fietsroute met minimale extra tijd beschikbaar is.

Doorgang gemotoriseerd verkeer
De werkzaamheden aan de brug Krommenie zijn gepland in fasen zodat de beschikbaarheid van de weg en vaarweg centraal staat. De meest ingrijpende fase, is in maart 2016 en leidt tot twee weken beperkte doorstroming van het verkeer. In plaats van twee rijstroken is er dan één rijstrook beschikbaar per rijrichting. Vanaf september 2015 tot april 2016 wordt de Vaartdijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de aansluiting met de N203. Nood- en hulpdiensten en (brom)fietsers hebben wel doorgang. Voordat de werkzaamheden aan de Velsertunnel in april 2016 beginnen is de brug Krommenie beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

Stremming van de vaarweg
Met uitzondering van twee weken in maart 2016 blijft de Nauernasche Vaart ter hoogte van de brug Krommenie beschikbaar voor de scheepvaart.

Meer informatie
Voor informatie over de werkzaamheden aan de brug Krommenie zie:infoN203.nl. Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800 – 0200 600 (gratis), of per mail: infoN203@noord-holland.nl.

Intentieverklaring getekend voor certificering KVO

Op 31 maart j.l werd de intentieverklaring getekend tussen de ondernemersvereniging ABIN, MKB Nederland, Politie, Brandweer en Gemeente Zaanstad. Hiermee is het startsein gegeven om het traject te starten met als einddoel de certificering volgens het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit keurmerk heeft ten doel om het gebied schoon,veilig en leefbaar te maken en te houden. Kortom : een gebied waar het prettig ondernemen is!

Tot de opdrachten en werkzaamheden behoren o.a een enquete onder de bedrijven van het Industriegebied Assendelft Noord, gevolgd door een dag – en een avondschouw door betrokken partijen. Hieruit volgt een actieplan en tenslotte certificering door de Kiwa.

Op de foto van links naar rechts :

Daniëlle Swart , Gemeente Zaanstad, Agnes van Leeuwen, MKB Nederland, Eric van Walsteijn, werkgroep ABIN, Jan Veenis, Voorzitter ABIN, Jan Rietvink, Politie Zaanstad, Ernst Paul Beukema, Secretaris ABIN, Remie Lutter, Brandweer Zaanstreek Waterland