45 reacties ingediend op Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In november/december 2014 lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage. Op deze onderzoeksopzet kon door iedereen een zienswijze worden ingediend. Uiteindelijk hebben 45 personen en organisaties een reactie aan de provincie NH gestuurd. Uit deze reacties waren 340 vragen en suggesties te destilleren.

Alle vragen heeft de provincie NH beantwoord in de Nota van Beantwoording. Deze nota is op 3 maart door Gedeputeerde Staten vastgesteld. De ingediende reacties gingen onder andere over nut en noodzaak, de voorgestelde alternatieven, de inpassing en de effecten van de Verbinding A8-A9. Veel hiervan was al in de NRD opgenomen, maar in de zienswijzen werd er extra aandacht gevraagd. Uit de reacties is op te maken dat de meningen ver uiteenlopen: waar de één nut en noodzaak onderschrijft, twijfelt de ander. Ook varieert de voorkeur die men aan de verschillende alternatieven geeft. Dit maakt goed duidelijk welke belangen tegen elkaar afgewogen moeten worden in de planstudie en voor welke uitdagingen de samenwerkende partijen zich gesteld zien.

Download en bekijk hier de gehele nota: 20150306 Nota van Beantwoording DEF

ABIN bestuur ontvangt gedeputeerde Provincie NH

Een afvaardiging van het bestuur van de Assendelftse Belangenvereniging Industriegebied Noord heeft op vrijdag 14 november jl. een gesprek gehad met de wethouder van Zaanstad, Dennis Straat,  en de gedeputeerde van provincie Noord Holland, Jan van Run.

Een uitermate positieve en nuttige bijeenkomst, waarbij de resultaten van de revitalisering en de herinrichting van de Industrieweg tijdens een rondgang zijn bekeken en besproken. Vastgesteld werd dat door de revitalisering het hele Industriegebied een “make over” heeft ondergaan, mede door de investeringen van de ondernemers zelf ten aanzien van gevels, bestrating en andere zaken. Dat dit een positieve invloed heeft op de leegstand en presentatie van de panden, alsmede het ondernemersklimaat, moge duidelijk zijn.

Rondleiding bij Saenscreen
Het bezoek werd afgesloten met een enerverende rondleiding bij Saenscreen . Ruud Witte toonde zich een gepassioneerd ondernemer en heeft het gezelschap laten zien waar zijn bedrijf toe in staat is, onder het credo : “Het gebeurt allemaal in Assendelft “.

Kritische opmerkingen overgebracht
ABIN zou ABIN niet zijn zonder kritische opmerkingen en verbeterpunten! Na een mondelinge enquête, gehouden tijdens de laatste ledenvergadering, is een aantal punten ten aanzien van met name de inrichting van de Industrieweg en de by-pass in een boekje samengevat en overhandigd aan de wethouder. Hierin zijn de overgebleven actiepunten verwoord :

  • verbetering veiligheid van de weggebruikers ( en fietsers ) bij de aansluiting Dorpsstraat en by-pass
  • laden en lossen
  • parkeerruimte

Het bezoek heeft op een positieve manier bijgedragen in de communicatie tussen de gemeente Zaanstad en uw bestuur!

Hercertificering KVO in 2015

In december 2010 heeft de ABIN , in samenwerking met MKB Nederland, Gemeente Zaanstad, brandweer en politie het Keurmerk Veilig Ondernemen ( KVO-B ) behaald.

Het keurmerk verbeterd op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden en industrieterreinen, een duurzame samenwerking tussen betrokken partijen staat hierbij centraal.

Veel verbeterpunten uit het plan van aanpak en een toekomstige her-certificering vielen samen met de herinrichting van de Industrieweg en de spoorwegovergang Assendelft – Krommenie. Deze werkzaamheden zijn in 2014 afgerond, waardoor de bereikbaarheid en de infrastructuur op het Industriegebied aanzienlijk is verbeterd.

Het doel van de ABIN is om deze resultaten te waarborgen en zonodig te verbeteren teneinde het gebied schoon, veilig en leefbaar te houden.

Voor 2015 staat dan ook de hercertificering KVO op de agenda, die, evenals in 2010 met een enquète onder de ondernemers zal starten. De werkgroep betaat uit Jan Veenis van Autobedrijf Rovee-Veenis en Eric van Walsteijn van Cura Medical.

Hernieuwde voorbereidingen bestemmingsplan

Vorig jaar november gaf Pesman Advocaten bij de ABIN een korte uiteenzetting over het destijds ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan voor het industrieterrein. Nadien is er door de gemeente geen verdere actie meer ondernemen ten aanzien van dit bestemmingsplan. Vanmorgen kwam het bijgevoegde voorbereidingsbesluit onder onze aandacht. Middels dit besluit heeft de gemeente opnieuw bekendgemaakt dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het industrieterrein. Onder de dekking van dit besluit kunnen ongewenste ontwikkelingen die zouden strijden met het toekomstige bestemmingsplan, worden tegengehouden voor de duur van een jaar. In feite heeft de gemeente dus bekendgemaakt dat er een jaar lang geen concrete stappen met het bestemmingsplan zijn gezet.

Het is nog niet bekend wanneer de bestemmingsplanprocedure definitief zal beginnen (door middel van het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan). We houden dit uiteraard in de gaten.

Zie voor het besluit bijgaande PDF.

Start herinrichting industrieweg op 2 oktober a.s.

Gemeente Zaanstad en Dura Vermeer Infrastructuur BV starten op 2 oktober met de herinrichting van de Industrieweg in Assendelft. Hierbij zullen zij onder andere de rijbaan asfalteren en parkeerplaatsen aanleggen. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats om een optimale bereikbaarheid te garanderen. Het zal echter voorkomen dat men enig moment minder toegankelijk zult zijn. 1 week voor uitvoering van werkzaamheden ter plaatse wordt eenieder geïnformeerd over de werkzaamheden en kan de detailplanning besproken worden.
De werkzaamheden gaan starten op de Industrieweg van huisnr. 8 tot de ingang van de Forbo en van huisnr. 9 tot en met 11. Vervolgens zal het uitvoeringsteam richting de lagere huisnummers van de Industrieweg werken. De werkzaamheden aan de Industrieweg zullen eind november gereed zijn.

Aansluitend op de werkzaamheden aan de Industrieweg zullen de werkzaamheden aan de Dorpsstraat uitgevoerd gaan worden.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de projectmanager, te bereiken op 06 – 535 99 085.

Bekijk hieronder de diverse tekeningen

Do Industrieweg Assendelft bebording
453419 tekening fasering
453419 planning v1 2309201

Start van de uitvoering van de fietsstraat, dorpsstraat vanaf de woonmall tot het spoor

Gemeente Zaanstad heeft overeenstemming bereikt over de prijs met de aannemer en ook intern is iedereen akkoord met de aanbesteding. Dat houdt in dat de aannemer de komende week gaat opstarten en de week daarop vol aan de gang zal gaan met de werkzaamheden. Voorgesteld is om tijdens de bouwvak door te werken en niet tussentijds te stoppen en weer te herstarten. Maar het si nog niet zeker of daar voldoende personeel voor is.

Wordt vervolgd!

Spoorwegovergang nog één keer totaal afgesloten

Er blijkt nog één totaalafsluiting nodig om werkzaamheden op en rond de nieuwe spoorwegovergang af te ronden. Deze staat gepland van vrijdag 22-03-2013, 22.00 uur tot en met maandag 25-03-2013, 05.00 uur.

Tijdens deze fase is het AL het verkeer (zowel autoverkeer, als (brom-)fietsers en voetgangers), zowel Assendelft IN als UIT gestremd.

De omleidingen worden met gele borden aangegeven.

Update werkzaamheden spoorwegovergang

Eind december 2012 is de nieuwe spoorwegovergang opengesteld voor al het verkeer. Ondanks de verslechterde weersomstandigheden is dit toch gelukt. Wel heeft Zaanstad gaandeweg moeten besluiten alleen de meest noodzakelijke werkzaamheden voor openstelling uit te voeren. Zij vonden het belangrijker de weg zo kort mogelijk te stremmen om daarmee overlast voor bedrijven en bewoners te beperken en de laatste afbouwwerkzaamheden op andere momenten uit te voeren. Voor de afbouwwerkzaamheden kan namelijk worden volstaan met minder ingrijpende, kortdurende afsluitingen.

Het eerste moment voor afbouw is op dit moment ingepland. De werkzaamheden staan gepland van vrijdag 01-02-2013, 22.00 uur tot en met maandag 04-02-2013, 05.00 uur. Mogelijk komen de werkzaamheden dit weekend niet gereed en zullen ook werkzaamheden van vrijdag 15-02-2013, 22.00 uur tot en met maandag 18-02-2013, 05.00 uur nodig zijn. Dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tijdens deze fase is het AUTOverkeer, zowel Assendelft IN als UIT gestremd. Autoverkeer wordt omgeleid via de route Noorderveenweg – N246 – N203 v.v. De omleidingen worden met gele borden aangegeven.

(Brom)fietsers en voetgangers kunnen WEL gewoon gebruik maken van de spoorwegovergang.